VEDTÆGTER

Bowlingklubben Keglerne

§1
Klubbens navn er Bowlingklubben Keglerne, med hjemsted i Ishøj kommune og hjemmebane i World Cup Hallen.

§2
Klubbens er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund, der nationalt er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund og internationalt World Bowling.

§3
Klubbens formål er at oplære og dygtiggøre sine medlemmer indenfor bowlingsporten og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er desuden foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§4
Som medlem optages kun personer med interesse for bowlingsporten. Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og leve op til klubbens formålsbestemmelser.

§5
Aktive senior medlemmer skal løse licens til DBwF og så vidt muligt deltage i det omfang de bliver udtaget til klubbens kampe.
Alle klubbens aktive senior medlemmer kan kun melde sig passive ved normal bowlingsæsons afslutning. Passive kan melde sig aktive ved skriftlig tilkendegivelse til bestyrelsen.
Dog kan en enig bestyrelse dispensere herfor.

§6
Bestyrelsen består af formand, sekretær, og kasserer. Formand og sekretær vælges for 2 år ad gangen i ulige årstal. Kasserer vælges for 2 år ad gangen i lige årstal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

§7
Bestyrelsen forestår klubbens drift. Repræsentation udad til varetages af klubbens formand, der også tegner klubben.

§8
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde mindst 1 gang om måneden i spillesæsonen eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Ved bestyrelsesmøder aflægger formanden beretning. Kassereren gør rede for regnskab. Sekretæren fremlægger referat.

§9
Kassereren fører medlems- og kassebog. Betaler de løbende udgifter og må have en kassebeholdning, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Midler herudover indsættes på bankkonto eller girokonto og kan hæves heraf ved formanden og kassereren i fællesskab.
Det påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.

§10
Regnskabsåret er 1. august – 31. juli. Eventuelle restancer skal være betalt ved regnskabsårets afslutning.

§11
Kontingent betales forud til de af generalforsamlingen fastsatte tidsfrister. Kontingent restancer udover 2 måneder kan medføre tab af medlemsret.

§12
Generalforsamlingen afholdes hvert år i august måned og indkaldes med 20 dages varsel.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og kun den kan give og ændre vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og skal så vidt muligt forelægges for medlemmerne inden denne. Afstemninger skal være skriftlige, såfremt 1/3 af de fremmødte kræver det.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1.  Valg af dirigent.
2. Beretninger.
a. Bestyrelsen.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af ledelse.
a. Bestyrelse + Suppleant.
b. Revisor + Suppleant.
7. Eventuelt.

§13
Ekstraordinær generalforsamling kan med 8 dages varsel indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af medlemmerne kræver det. Begæring om en sådan skal sammen med den ønskede dagsorden indsendes til formanden. Herefter skal generalforsamlingen afholdes senest 10 dage efter forslagets modtagelse.

§14
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til formanden og/eller kassereren med mindst 3 måneders varsel til en sæsonafslutning (udgangen af maj måned).

§15
Klubdragt er obligatorisk ved kampe og stævner.

§16
Ethvert medlem er forpligtet til at befordre et godt kammeratskab indenfor klubben. Sætter et medlem sig udover vedtægterne, kan dette medføre eksklusion. Beslutning herom træffes af bestyrelsen.

§17
Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§18
Klubben kan kun opløses når 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. I så fald skal klubbens midler overgå til World Cup Hallens Aktivitetsfond.

§19
Disse vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 15. juli 2015.
Med ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 6. februar 2017.
Med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 4. februar 2019.

Print Friendly, PDF & Email